Pion kadrowo-płacowy

Korzystanie z usług pionu kadrowo–płacowego zapewnia wysoką jakość usług dając Przedsiębiorcom wiele korzyści przy jednoczesnej redukcji kosztów oraz pozwala w pełni skoncentrować się na przedmiocie prowadzonej działalności gospodarczej i realizacji celów strategicznych firmy, zapewniając przestrzeganie obowiązujących regulacji prawnych, które dotyczą zleconej obsługi.

Pracownicy zatrudnieni w Pionie Kadr i Płac są specjalistami w przedmiotowym zakresie, z długoletnim doświadczeniem zawodowym. Zapewniamy Państwu pełną obsługę spraw związanych z zatrudnianiem pracowników począwszy od prowadzenia akt osobowych, ewidencji czasu pracy, dokumentacji urlopowej, przez sporządzanie listy płac, na rozliczeniu z właściwymi urzędami takimi jak ZUS, Urząd Skarbowy, PFRON, kończąc.

 

Oferta usług z zakresu prowadzenia obsługi kadrowej

 

Obejmuje ona:

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy;
 • prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie wszystkich spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalaniem uprawnień do urlopu , prowadzeniem ewidencji urlopów wypoczynkowych;
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia;
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz rozliczanie czasu pracy;
 • prowadzenie ewidencji danych osobowych do ubezpieczenia społecznego, zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych ( umowy zlecenia, umowy o dzieło);
 • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych firmy.

Oferta usług z zakresu prowadzenia obsługi płacowej

 

Oferta obejmuje:

 • sporządzanie list płac na podstawie obowiązujących u pracodawcy wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy oraz umów o pracę;
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników;
 • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika;
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych;
 • sporządzanie deklaracji PIT 4R;
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT 11);
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT 40);
 • sporządzanie informacji dla pracowników o osiągniętych zarobkach dla pracowników w celu przyznania emerytury lub renty, i dla potrzeb ustalania kapitału początkowego;
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

Korzyści dla naszych Klientów

 • Profesjonalna, efektywna i wysoka jakość usług;
 • Korzystanie z rozległej wiedzy i bogatego doświadczenia naszych specjalistów;
 • Obniżenie kosztów w tym:
  • obniżenie kosztów w zakresie tworzenia i utrzymania stanowisk pracy dla
   osób zajmujących się kadrami i płacami, zmniejszenie powierzchni biurowej;
  • zminimalizowanie ryzyka związanego z przeprowadzaniem rekrutacji pracowników oraz z kosztami ich zatrudnienia;
  • redukcja wydatków na szkolenia pracowników, zakup fachowej literatury,
   oprogramowania i sprzętu komputerowego;
  • likwidacja kosztów związanych z nieobecnościami pracowników w pracy (urlopy,
   zwolnienia lekarskie);
  • likwidacja kosztów związanych z systematycznym szkoleniem i dokształcaniem
   personelu;
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu kadr i płac - szybka reakcja naszych specjalistów na wszelkie zapytania oraz wątpliwości związane z obowiązującymi regulacjami prawnymi;
 • dostęp do najnowszych przepisów i aktualizacji prawa pracy;
 • odciążenie od obowiązku śledzenia częstych zmian w ustawodawstwie;
 • bezpieczeństwo prawne wynikające z poprawnej interpretacji przepisów;
 • zwiększenie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych dzięki ograniczeniu liczby osób mających w firmie do nich wgląd;
 • minimalizcja ryzyka związanego z rotacją pracowników działów kadr i płac oraz
  z negatywnymi konsekwencjami nieprzewidzianej absencji personelu;
 • dostęp do najnowszych rozwiązań i systemów kadrowo-płacowych;
 • zwiększenie koncentracji kierownictwa firmy na przedmiocie prowadzonej działalności gospodarczej i realizacji celów strategicznych;
 • pewność przestrzegania obowiązujących regulacji prawnych.